top of page
קריאה למחקר איכותני באורתודונטיה

ד״ר עודד יצחקי / ת. הופנונג / פרופ׳ א. זיני

 

מהו מחקר איכותני?

המונח ״מחקר איכותני״, מתייחס לאוסף של שיטות מחקר, המכוונות לניתוח אופן ההבנה והפירוש של אנשים את העולם . המחקר האיכותני מהווה בית לחוקרים ממגוון רחב של דיסציפלינות, ממדעי החברה והרוח ולאחרונה גם מדעי הרפואה.

 

מחקר איכותני לעומת מחקר כמותני:

המבנה הכללי של המחקר האיכותני האמפירי, בדומה לזה הכמותני, כולל ניסוח שאלת מחקר, איסוף נתונים, ניתוח הנתונים, גזירת מסקנות והעלתם לכתב. בדומה למחקר הכמותני, המחקר האיכותני מתמקד בשאלת מחקר מוגדרת מראש, אשר נגזרת לרוב מניסיונם האישי של החוקרים, ונתמכת על ידי סקירת הספרות הרלוונטית. אולם בעוד שבמחקר כמותני שאלת המחקר היא לרוב קבועה ובלתי משתנה, במחקר האיכותני דרושה גמישות מחשבתית ומתודולוגית בעיצוב מערך המחקר, שכן הצלחת המחקר תלויה בתובנות ובחוויות של הפרטים הנשאלים.

בניסיון להשוות בין המחקר האיכותני לבין המחקר הכמותני אפשר לומר כי המחקר הכמותני עוסק במספרים, ומשתמש במודלים סטטיסטיים להסברת נתונים . המחקר הכמותני מתמקד לפיכך, על פי רוב, בפן צר מאוד של התופעה הנחקרת, ומנסה לאפיין אותו על ידי תצפיות ומדידות שמהן נגזרת מסקנה כמותית לאחר עיבוד סטטיסטי של הנתונים.

מחקר זה לרוב מתאפיין בקבוצת מחקר רחבה, שבה כל פרט מאופיין על ידי מספר מאפיינים מצומצם; המסקנה מתקבלת מבחינת הקשר בין המאפיינים השונים על ידי ניתוח סטטיסטי, וניסיון לבסס סיבתיות על סמך שלילת הסברים אלטרנטיביים.

 

להמשך הקריאה לחצו כאן

bottom of page